OZNAKOWANIE SAMOCHODÓW wg. POLSKIEJ NORMY

Podział i charakterystyka samochodów pożarniczych

W Polsce stosuje się najczęściej oznaczenia zgodne z normą PN-79/M-51300. Norma ta została zastąpiona przez PN-EN 1846-1 (Od chwili ratyfikacji Traktatu ateńskiego w 2004 r., na mocy którego Polska stała się członkiem Unii Europejskiej, Polskie Normy dostosowywane są do Europejskich Norm Zharmonizowanych i mają oznaczenie PN-EN).

 

Samochód pożarniczy: to samochód używany do zwalczania pożarów i/lub ratownictwa.

Samochód gaśniczy: to samochód przystosowany do przewożenia ludzi i środków technicznych przeznaczonych do prowadzenia samodzielnej akcji gaśniczej.

Samochód specjalny: to samochód przystosowany do przewozu ludzi oraz sprzętu potrzebnego do wykonywania zadań specjalny przy akcjach ratowniczych.

Samochód ratowniczo – gaśniczy: jest to połączenie samochodu gaśniczego ze samochodem specjalnym.

Kontener wymienny: to kontener specjalnego przeznaczenia, który może być nakładany na odpowiedni pojazd i zdejmowany z tego pojazdu.

 

Klasy pożarniczych samochodów ratowniczo – gaśniczych:
w zależności od rzeczywistej masy całkowitej pojazdu :
 • klasa lekka (L): do 7,5 t
 • klasa średnia : od 7,5 do 14 t
 • klasa ciężka (C): powyżej 14 t
w zależności od zdolności do poruszania się na określonych nawierzchniach:
 • kategoria 1 – miejskie to pojazdy samochodowe przeznaczone do poruszania się po drogach o twardej nawierzchni,
 • kategoria 2 – uterenowione to pojazdy samochodowe zdolne do poruszania się po wszystkich drogach o twardej nawierzchni i w ograniczonym zakresie poza tymi drogami,
 • kategoria 3 – terenowe to pojazdy samochodowe zdolne do poruszania się po wszystkich drogach i bezdrożach.
Oznakowanie samochodów pożarniczych:

C – 2 – 3 – 6000 – 8/4000 – 2

 • C – klasa ciężka,
 • 2 – kategoria uterenowienia,
 • 3 – ilość osób w kabinie,
 • 6000 – pojemność zbiornika na wodę w [ l ],
 • 8/4000 – parametry pompy (wydajność 4000 [ l/min] przy ciśnieniu 8 [bar] ),
 • 2 – agregat prądotwórczy
Oznaczenia literowe samochodów pożarniczych:

G – gaśnicze:
M – motopompa [hl/min]
A – autopompa [hl/min]
B – zbiornik wody [m3]
Pr – proszkowy [kg]
Sn – śniegowy [kg CO2]
S – specjalne:
D – drabina [m]
H – podnośnik [m]
W – wężowy [m]
Z – cysterna [m3]
Dz – dĽwig [t]
On – oświetleniowy [kW]
Kn – kontenerowy
Kw – kwatermistrzowski
Op – operacyjny
Dł – dowodzenia i łączności
San – sanitarny
Wys – wysokościowy
Wt – z wyposażeniem warsztatowym
T – ze sprzętem do katastrof budowlanych i innych
P-gaz, P-dym – z urządzeniami przeciw gazowo – dymnymi
Rd, Rt, Rch, Rw – ratownictwo drogowe, techniczne, chemiczne, wodne
R – rozpoznania

np. GCBA – samochód gaśniczy ciężki ze zbiornikiem wody o pojemności 5 m3 autopompa o wydajności 24 hl/min, środek pianotwórczy 10 % pojemności zbiornika

 


wg. NORMY UNIJNEJ

System oznaczeń wg normy europejskiej określa norma PN-EN 1846-1:2000. Norma ta określa kryteria do charakteryzowania samochodów, ustalono klasy i kategorie w zależności od przeznaczenia i masy samochodu.

Klasa pojazdów (także pożarniczych) w zależności od masy:
* LEKKA oznaczenie (L). Do tej klasy należą samochody, których masa jest nie mniejsza niż 2 tony i nie większa/ równa 7,5 tony, * ŚREDNIA oznaczenie (M). Do tej klasy należą samochody pożarnicze, których masa jest nie mniejsza niż 7,5 tony i nie większa/równa 14 ton, * CIĘŻKA oznaczenie (S). Do tej klasy należą samochody, których masa jest większa niż 14 ton.

Kategoria pojazdów samochodowych w zależności od zdolności do poruszania się na określonych nawierzchniach: * Kategoria 1 – DROGOWE (miejska). Pojazdy samochodowe przeznaczone do poruszania się po drogach o twardej nawierzchni, * Kategoria 2 – UTERENOWIONE. Pojazdy samochodowe zdolne do poruszania się po wszystkich drogach o twardej nawierzchni i w ograniczonym zakresie poza tymi drogami, * Kategoria 3 – TERENOWE. Pojazdy samochodowe zdolne do poruszania się po wszystkich drogach i bezdrożach.

W zależności od zastosowania pojazdy samochodowe należy podzielić na następujące grupy:

Samochody ratowniczo-gaśnicze: + samochody ratowniczo – gaśnicze z pompą – samochody pożarnicze wyposażone w pompę i zazwyczaj w zbiornik na wodę, a także w inny sprzęt używany podczas akcji ratowniczo – gaśniczej, + samochody ratowniczo – gaśnicze specjalne – samochody pożarnicze ze specjalnym sprzętem, z dodatkowymi specjalnymi środkami gaśniczymi lub bez nich.

Samochody z drabiną mechaniczną i/lub podnośnikiem hydraulicznym: + drabina mechaniczna – wysuwana konstrukcja z przęsłami w kształcie drabiny, z koszem lub bez kosza ratowniczego, zamontowana obrotowo na podstawie, + podnośnik hydrauliczny – składana konstrukcja z koszem ratowniczym, składająca się z jednego sztywnego lub teleskopowo wysuwanego elementu lub kilku takich elementów, lub z mechanizmu nożycowego, ewentualnie z kombinacji tych elementów, z drabiną lub bez drabiny. Urządzenie jest montowane obrotowo na podstawie.

Samochody ratownictwa technicznego – samochody pożarnicze z wyposażeniem umożliwiającym prowadzenie akcji ratowniczych, m.in.: – poszukiwania i ratowania osób, – usuwania skutków wypadków, – awaryjnego odblokowywania wejść, – ratowania zwierząt.

Samochody ratownictwa medycznego – pojazdy samochodowe obsługiwane przez strażaków i przeznaczony do opieki nad pacjentami i transportu pacjentów. Może być wyposażony w inne urządzenia związane ze specyficznymi warunkami działania straży pożarnej.

Samochody sprzętowe ratownictwa chemicznego – samochody pożarnicze wyposażone w środki ochrony indywidualnej i sprzęt do ograniczania szkód w środowisku naturalnym, na przykład takich jak: + niebezpieczeństwo skażenia środowiska, + wypadki z niebezpiecznymi środkami chemicznymi, + niebezpieczeństwo działania substancji radioaktywnych, + niebezpieczeństwo zakażeń biologicznych, + wypompowanie substancji.

Samochody dowodzenia – samochody pożarnicze wyposażone w środki łączności i sprzęt do kierowania akcją.

Samochody do przewozu osób – samochody pożarnicze przystosowane do transportu strażaków i ich osobistego wyposażenia.

Samochody zaopatrzeniowe – samochody pożarnicze przystosowane do przewozu sprzętu lub środków gaśniczych w celu zaopatrywania jednostek będących w akcji.

Inne samochody specjalne – samochody pożarnicze przeznaczone do zadań specjalnych, np.: + do akcji związanych z wypadkami samolotów, + do akcji na wodzie lub pod wodą, + do akcji związanych z wypadkami kolejowymi.

Przykładowe oznaczenia samochodów pożarniczych * samochód ratowniczo – gaśniczy M – 1 – 6 – 800 – 10/2000 – 1

Oznaczenie samochodu ratowniczo – gaśniczego ze zbiornikiem – klasy średniej (M), kategorii miejskiej (1), z sześcioma miejscami dla załogi w kabinie, o pojemności zbiornika na wodę 800 l, z pompą pożarniczą o parametrach 10 bar/2000 l/min, (wyposażenie specjalne) z agregatem prądotwórczym.

* samochód z drabiną mechaniczną M – 1 – 3 – 30/10 – 1 – 1

Oznaczenie drabiny mechanicznej, klasy średniej (M), kategorii miejskiej (1), z trzy osobową kabiną dla załogi, o wysokości podnoszenia 30 m, promieniu wysięgu 10 m, z pompą pożarniczą(1) i (wyposażenie specjalne) koszem (1).