STATUT ZWIĄZKU OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Stowarzyszenie “Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej” zwany dalej “Związkiem” jest ogólnopolskim, samorządnym, trwałym zrzeszeniem posiadającym osobowość prawną. 

2. Związek zrzesza ochotnicze straże pożarne (zwane dalej OSP) i inne osoby prawne w celu reprezentowania ich interesów oraz propagowania i realizacji celów statutowych. 

3. Związek jest kontynuatorem chlubnych tradycji ruchu strażackiego wyrażających się w niesieniu bezinteresownej pomocy ludziom i służeniu Ojczyźnie. 

4. Związek wykonuje zadania o charakterze użyteczności publicznej w zakresie ochrony przeciwpożarowej, wspiera różnorodne formy pracy kulturalno – oświatowej, popularyzuje dorobek historyczny ruchu strażackiego, rozwija działalność artystyczną i sportową w ochotniczych strażach pożarnych. 

5. Siedzibą Związku jest miasto stołeczne Warszawa. 

§ 2 
Związek działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, poz. 104 ze zm.), ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 81, poz. 351 ze zm.) oraz niniejszego statutu. 
§ 3 
1. Terenem działania Związku jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwej realizacji celów statutowych Związek może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. Związek może współpracować i należeć do zagranicznych i międzynarodowych organizacji ochrony przeciwpożarowej. 

§ 4 
1. Związek może posiadać terenowe jednostki organizacyjne – oddziały, zgodnie z podziałem administracyjnym państwa. 

2. Terenowe jednostki organizacyjne mogą uzyskać osobowość prawną. Uchwałę w tej sprawie podejmuje Zarząd Główny z własnej inicjatywy lub na wniosek zarządu zainteresowanego oddziału. 

3.Związek nie odpowiada za zobowiązania oddziałów posiadających osobowość prawną, zaciągnięte w ramach uzyskanej osobowości prawnej. 

§ 5 
Związek może prowadzić działalność gospodarczą w szczególności w formie: 

1) wydzielonych zakładów samodzielnie sporządzających bilans, 

2) spółek prawa handlowego, 

3) innych jednostek organizacyjnych. 

§ 6 
1. Związek posiada hymn, znak i flagę organizacyjną. 

2. Związek, jego oddziały oraz OSP posiadają swoje sztandary, pieczęcie, mundury, dystynkcje i odznaki. 

3. Uchwały w sprawach, o których mowa w ust. 1 i 2 podejmuje Zarząd Główny. 

4. Pismem Związku jest czasopismo “Strażak”. 

§ 7 
1. Związek opiera swoją działalność na pracy społecznej. 

2. Związek może zatrudniać pracowników na zasadach i w formach określanych przez Prezydium Zarządu Głównego w regulaminie. 

ROZDZIAŁ II

Cele i sposoby ich realizacji

§ 8 
Celem Związku jest w szczególności: 

1) działanie na rzecz ochrony życia, zdrowia i mienia przed pożarami, klęskami żywiołowymi i zagrożeniami ekologicznymi lub innymi miejscowymi zagrożeniami,

2) rzecznictwo i reprezentowanie członków Związku wobec organów administracji publicznej, 

3) wykonywanie zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej zleconych przez organy administracji publicznej, 

4) współtworzenie i opiniowanie aktów normatywnych dotyczących ochrony przeciwpożarowej, 

5) działanie na rzecz ochrony środowiska, 

6) informowanie o występujących zagrożeniach pożarowych i innych zagrożeniach miejscowych oraz sposobach im zapobiegania, 

7) rozwijanie i upowszechnianie działalności kulturalnej, 

8) rozwijanie i krzewienie kultury fizycznej i sportu, 

9) organizowanie pożarniczego i obronnego wychowania dzieci i młodzieży. 

§ 9 
Cele określone w § 8 są realizowane w szczególności przez: 

1) współdziałanie z Państwową Strażą Pożarną, organami administracji publicznej oraz innymi podmiotami, 

2) udzielanie pomocy OSP w wyposażeniu w sprzęt, zaopatrywanie w mundury, odznaki i dystynkcje oraz organizowanie szkoleń, 

3) gromadzenie środków finansowych, 

4) zapewnianie doradztwa prawnego w zakresie funkcjonowania OSP, 

5) mobilizowanie społeczeństwa do udziału w realizacji zadań ochrony przeciwpożarowej, 

6) inicjowanie i organizowanie imprez sportowych oraz przeglądów dorobku amatorskiego ruchu artystycznego OSP, 

7) prowadzenie działalności wydawniczej, organizowanie wystaw, udzielanie pomocy w gromadzeniu eksponatów muzealnych, 

8) przedstawianie organom administracji publicznej wniosków dotyczących doskonalenia stanu ochrony przeciwpożarowej, 

9) popieranie wynalazczości i racjonalizacji w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej. 

ROZDZIAŁ III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 10 
1. Członkowie Związku dzielą się na: 

1) zwyczajnych, 

2) wspierających. 

2. Członkami zwyczajnymi są OSP oraz inne osoby prawne nie mające celów zarobkowych, które zgłosiły przystąpienie do Związku, zobowiązały się przestrzegać postanowień statutu i zostały przyjęte. 

3. Członkami wspierającymi są osoby prawne inne niż określone w ust.2 , które zadeklarowały pomoc w realizacji celów Związku i zostały przyjęte. 

§ 11 
Utrata członkostwa następuje w razie: 

1) rozwiązania jednostki organizacyjnej będącej członkiem Związku, 

2) skreślenia z listy członków na skutek: 

a) wystąpienia ze Związku, 

b) nie opłacania składki członkowskiej przez okres 2 lat, 

3) wykluczenia na skutek: 

a) działania na szkodę Związku, 

b) nie przestrzegania postanowień statutu. 

§ 12 
1. Uchwały w sprawach: przyjęcia w poczet członków, skreślenia z listy członków i wykluczenia ze Związku podejmuje właściwy terytorialnie zarząd gminny Związku.

2. Jeżeli na danym terenie brak oddziału gminnego Związku, uchwały w sprawach określonych w ust. 1 podejmuje właściwy terytorialnie zarząd powiatowy Związku, a w jego braku, właściwy terytorialnie zarząd wojewódzki Związku. 

3. Odwołania od uchwał w sprawach wymienionych w ust. 1 rozpatruje zarząd oddziału wyższego szczebla. 

§ 13 
1. Członek zwyczajny ma prawo: 1) wybierać i być wybieranym do władz Związku za pośrednictwem swoich przedstawicieli, 2) korzystać z pomocy oraz obiektów i urządzeń Związku. 2. Członek wspierający ma prawo brać udział w działalności Związku z głosem doradczym. Postanowienie ust. 1 pkt. 2 stosuje się odpowiednio. 

§ 14 
1. Do obowiązków członka należy:. 1) czynne uczestniczenie w działalności Związku bądź jej wspieranie,. 2) propagowanie zasad ochrony przeciwpożarowej,. 3) przestrzeganie postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Związku,. 4) regularne opłacanie składek członkowskich.. 2.Członek wspierający opłaca składkę członkowską w zadeklarowanej przez siebie wysokości.. 

ROZDZIAŁ IV

Władze Związku

A.Postanowienia ogólne § 15 
1. Władzami Związku są władze naczelne i władze oddziałów: wojewódzkich, powiatowych i gminnych.. 

2. Władzami naczelnymi Związku są:. 

1) Zjazd Krajowy,. 

2) Zarząd Główny,. 

3) Prezydium Zarządu Głównego,. 

4) Główna Komisja Rewizyjna,. 

5) Główny Sąd Honorowy.. 

3. Władzami oddziałów Związku są odpowiednio:. 

1) zjazd wojewódzki, zarząd wojewódzki, prezydium zarządu wojewódzkiego, wojewódzka komisja rewizyjna i wojewódzki sąd honorowy,. 

2) zjazd powiatowy, zarząd powiatowy, prezydium zarządu powiatowego i powiatowa komisja rewizyjna,. 

3) zjazd gminny, zarząd gminny, prezydium zarządu gminnego i gminna komisja rewizyjna.. 

§ 16 
1. Uchwały władz Związku zapadają zwykłą większością głosów oddanych, chyba że przepisy niniejszego statutu stanowią inaczej.. 

2. Uchwały dotyczące zmian we władzach Związku powinny być podjęte w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.. 

§ 17 
1. Wybory władz Związku odbywają się w głosowaniu jawnym. Władza uprawniona do przeprowadzenia wyborów może uchwalić ich tajność.. 

2. Kadencja władz Związku trwa pięć lat i kończy się z chwilą powołania nowych władz..

§ 18 
1. Przedstawicielami do zarządów oddziałów Związku nie mogą być osoby zasiadające we władzach stowarzyszeń, których zakres działania odpowiada celom Związku. Nie dotyczy to osób, powołanych w skład Zarządu Głównego, albo zarządów oddziałów Związku w trybie § 22 ust. 3 niniejszego statutu.. 

2. Nie można łączyć funkcji członka zarządu, komisji rewizyjnej i sądu honorowego.. 

B.Zjazd Krajowy 

§ 19 
1. Zjazd Krajowy jest najwyższą władzą Związku.. 

2. W ZjeĽdzie Krajowym biorą udział:. 

1) z głosem decydującym – delegaci wybrani na zjazdach wojewódzkich,. 

2) z głosem doradczym – przedstawiciele członków wspierających, członkowie ustępujących naczelnych władz Związku i osoby zaproszone.. 

§ 20 
Do kompetencji Zjazdu Krajowego, oprócz innych spraw wymienionych w niniejszym statucie, należy: 

1) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Związku i jego naczelnych władz oraz udzielanie absolutorium Zarządowi Głównemu na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej,. 

2) uchwalanie programów działania Związku,. 

3) zatwierdzanie składu Zarządu Głównego,. 

4) określenie liczby członków Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Honorowego oraz ich wybór . spośród delegatów na Zjazd,. 

5) rozstrzyganie w sprawach uchwał zjazdów wojewódzkich zawieszonych przez Zarząd Główny,. 

6) podejmowanie uchwał w innych sprawach wnoszonych przez naczelne władze Związku lub delegatów.. 

§ 21 
1. Zjazd Krajowy może być zwyczajny lub nadzwyczajny.. 

2. Zwyczajny Zjazd Krajowy zwołuje Zarząd Główny raz na 5 lat.. 

3. Nadzwyczajny Zjazd Krajowy zwołuje Zarząd Główny:. 

1) z własnej inicjatywy,. 

2) na żądanie Głównej Komisji Rewizyjnej,. 

3) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby zarządów wojewódzkich Związku.. 

4. Zjazd Nadzwyczajny powinien odbyć się w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od podjęcia inicjatywy, zgłoszenia żądania lub wniosku.. 

5. Władze określone w ust. 3 mogą również wnioskować o włączenie określonych spraw do porządku obrad Nadzwyczajnego Zjazdu Krajowego.. 

6. Zarząd Główny zawiadamia delegatów o terminie i porządku obrad Zjazdu Krajowego co najmniej na 30 dni przed jego odbyciem.. 

C. Zarząd Główny i Prezydium 
§ 22 
1. Zarząd Główny jest naczelną władzą zarządzająco – wykonawczą Związku 

2. W skład Zarządu Głównego wchodzą przedstawiciele wszystkich zarządów wojewódzkich, w liczbie określonej uchwałą Zarządu Głównego.. 

3. Zjazd Krajowy może powołać w skład Zarządu Głównego działaczy Związku oraz przedstawicieli organizacji, stowarzyszeń lub innych instytucji współpracujących ze Związkiem w liczbie nie przekraczającej 1/5 ogólnej liczby członków Zarządu Głównego.. 

4. Zarząd Główny może odwołać osobę powołaną w trybie ust. 3 i na jej miejsce powołać innego działacza Związku, organizacji, stowarzyszenia lub instytucji.. 

5. Zarząd Główny może dokooptować do swego składu nowych członków na miejsce członków ustępujących w liczbie nie przekraczającej 1/3 ustalonego składu Zarządu.. 

§ 23 
1. Zarząd Główny z zastrzeżeniem § 23 ust. 2 niniejszego statutu, określa liczbę członków Prezydium oraz wybiera jego skład, w tym prezesa i wiceprezesów.. 

2. Osoby powołane w trybie § 22 ust. 3 nie mogą stanowić więcej niż 1/5 ogólnej liczby członków Prezydium..

3. Zarząd Główny może powoływać komisje problemowe lub zespoły zadaniowe jako jego organy doradcze..

§ 24 
1. Do kompetencji Zarządu Głównego należy:. 

1) wykonywanie uchwał Zjazdu Krajowego,. 

2) uchwalanie planów działalności i budżetu Związku oraz zatwierdzanie sprawozdań z ich wykonania,. 

3) przedstawianie i opiniowanie wniosków mających na celu podniesienie stanu ochrony przeciwpożarowej w kraju oraz projektów aktów normatywnych dotyczących tej problematyki,. 

4) podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez Prezydium Zarządu Głównego,. 

5) zawieszanie uchwał zjazdów wojewódzkich sprzecznych ze statutem lub uchwałami naczelnych władz Związku,. 

6) ustalanie zasad wyboru delegatów na zjazdy oraz określenie liczby delegatów na Zjazd Krajowy,. 

7) podejmowanie innych czynności w zakresie działania Zarządu.. 

2. Zarząd Główny może udzielać Prezydium pełnomocnictw do zmian w budżecie Związku.. 

§ 25 
Do kompetencji Prezydium Zarządu Głównego należy: 

1) kierowanie bieżącą pracą Związku,. 

2) kierowanie działalnością gospodarczą Związku, 

3) wykonywanie uchwał Zarządu Głównego, 

4) koordynowanie działalności oddziałów Związku, 

5) opracowywanie projektów planów działalności i budżetu Związku,. 

6) uchylanie uchwał zarządów wojewódzkich sprzecznych ze statutem lub uchwałami naczelnych władz Związku,. 

7) rozstrzyganie odwołań od uchwał zarządów wojewódzkich,. 

8) nadawanie odznak i wyróżnień,. 

9) uchwalanie regulaminów, instrukcji i wytycznych,. 

10) nadawanie sztandarów oddziałom wojewódzkim Związku.. 

§ 26 
1. Posiedzenia Zarządu Głównego i Prezydium zwołuje Prezes Zarządu według potrzeb, nie rzadziej jednak niż 2 razy w roku dla Zarządu i 1 raz w kwartale dla Prezydium.. 

2. Pracami Zarządu i Prezydium kieruje Prezes. Szczegółową organizację i tryb pracy Zarządu Głównego oraz Prezydium określa regulamin zatwierdzony przez Zarząd Główny.. 

§ 27 
1. Prezes Zarządu Głównego reprezentuje Związek i zarządza jego majątkiem..

2. Prezes Zarządu Głównego podejmuje decyzje w zakresie zwykłego zarządu. Prezydium Zarządu Głównego może upoważnić Prezesa do podejmowania decyzji w zakresie przekraczającym zwykły zarząd do określonej wysokości zaciąganych jednorazowo zobowiązań.. 

3. W sprawach określonych w ust. 1 i 2 Prezes może udzielać pełnomocnictw.. 

D.Główna Komisja Rewizyjna 

§ 28 
1. Główna Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Związku.. 

2. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej wybierają ze swego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.. 

3. Główna Komisja Rewizyjna może dokooptować do swego składu nowych członków na miejsce ustępujących w liczbie nie przekraczającej 1/3 jej składu.. 

§ 29 
Do kompetencji Głównej Komisji Rewizyjnej należy:. 

1) kontrolowanie całokształtu działalności Związku, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej, nie rzadziej niż raz w roku,. 

2) składanie Zjazdowi Krajowemu sprawozdań z działalności oraz wniosków w sprawie absolutorium dla Zarządu Głównego,. 

3) przedstawianie Zarządowi Głównemu uwag i wniosków dotyczących działalności Związku, 4) uchwalanie regulaminów pracy Głównej Komisji Rewizyjnej i komisji rewizyjnych niższego szczebla,. 

5) współdziałanie z wojewódzkimi komisjami rewizyjnymi i koordynowanie ich działalności.. 

§ 30 
1. Posiedzenia Głównej Komisji Rewizyjnej zwołuje jej Przewodniczący według potrzeb, nie rzadziej jednak n niż 2 razy w roku.. 

2. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej mogą uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu Głównego i jego Prezydium z głosem doradczym.. 

E.Główny Sąd Honorowy 

§ 31 
1. Członkowie Głównego Sądu Honorowego wybierają ze swego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.. 

2. Główny Sąd Honorowy może dokooptować do swego składu nowych członków na miejsce członków ustępujących w liczbie nie przekraczającej 1/3 jego składu.. 

§ 32 
Do kompetencji Głównego Sądu Honorowego należy:. 

1) rozpatrywanie i rozstrzyganie spraw członków naczelnych i wojewódzkich władz Związku, dotyczących naruszania zasad statutowych i programowych Związku, przyjmowania postaw godzących w dobre imię Związku lub postępowania niezgodnego z zasadami koleżeństwa i solidarności organizacyjnej,.

2) rozpatrywanie i rozstrzyganie odwołań od orzeczeń wojewódzkich sądów honorowych oraz własnych orzeczeń ( w zmienionym składzie ) wydanych w pierwszej instancji.. 

§ 33 
1. Główny Sąd Honorowy może wymierzać następujące kary:. 

1) upomnienia,. 

2) nagany,. 

3) wystąpienia z wnioskiem o pozbawienie funkcji pełnionych we władzach Związku.. 

2. Organizację i tryb postępowania przed Głównym Sądem Honorowym określa regulamin uchwalony przez Główny Sąd Honorowy.. 

ROZDZIAŁ V

Oddziały Związku

§ 34 1.Związek może posiadać oddziały:. 

1) wojewódzkie,. 

2) powiatowe, obejmujące jeden lub więcej powiatów,. 

3) gminne, obejmujące jedną lub więcej gmin.. 

2. Oddziały Związku są tworzone przez oddziały niższego szczebla. Oddziały gminne są tworzone przez co najmniej dwóch członków zwyczajnych Związku.. 

3. Oddział może być zlikwidowany w braku uzasadnienia organizacyjnego lub statutowego dalszego jego istnienia. Uchwałę w sprawie likwidacji oddziału podejmuje zarząd oddziału wyższego szczebla zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej 1 członków.. 

4. W sprawach nieuregulowanych odrębnie do władz oddziałów stosuje się odpowiednio postanowienia dotyczące władz naczelnych.. 

A.Oddział wojewódzki. 
B.Zjazd wojewódzki. 
§ 35 
1. Zjazd wojewódzki jest najwyższą władzą oddziału wojewódzkiego.. 

2. W zjeździe wojewódzkim uczestniczą:. 

1) z głosem decydującym – delegaci wybrani na zjazdach powiatowych,. 

2) z głosem doradczym – członkowie wspierający Związku oraz członkowie ustępujących władz.. 

§ 36 
Do kompetencji zjazdu wojewódzkiego, oprócz innych spraw wymienionych w niniejszym statucie, należy:. 

1) rozpatrywanie sprawozdań z działalności zarządu wojewódzkiego i wojewódzkiego sądu honorowego,. 

2) rozpatrywanie sprawozdań i wniosków wojewódzkiej komisji rewizyjnej i udzielanie absolutorium ustępującemu zarządowi,. 

3) uchwalanie programów działania oddziału wojewódzkiego,. 

4) zatwierdzanie składu zarządu wojewódzkiego,. 

5) określenie liczby członków wojewódzkiej komisji rewizyjnej i wojewódzkiego sądu honorowego oraz ich wybór.. 

6) wybór delegatów na Zjazd Krajowy, zgodnie z uchwałą Zarządu Głównego Związku,. 

7) rozstrzyganie w sprawach uchwał zjazdów powiatowych, zawieszonych przez zarząd wojewódzki,. 

8) podejmowanie innych uchwał wnoszonych przez władze wojewódzkie lub delegatów.. 

§ 37 
1. Zjazd wojewódzki może być zwyczajny bądź nadzwyczajny.. 

2. Zwyczajny zjazd wojewódzki zwołuje zarząd wojewódzki raz na 5 lat.. 

3. Nadzwyczajny zjazd wojewódzki zwołuje zarząd wojewódzki:. 

1) z własnej inicjatywy,. 

2) na żądanie wojewódzkiej komisji rewizyjnej,. 

3) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby zarządów powiatowych,. 

4) na żądanie Zarządu Głównego.. 

4. Postanowienia § 21 ust. 4 – 6 stosuje się odpowiednio.. Zarząd wojewódzki i prezydium. 

§ 38 
1. Zarząd wojewódzki jest władzą zarządzająco – wykonawczą oddziału wojewódzkiego.. 

2. W skład zarządu wojewódzkiego wchodzą przedstawiciele zarządów powiatowych w liczbie ustalonej uchwałą zarządu wojewódzkiego na wniosek jego prezydium. Postanowienie § 22 ust. 3 – 5 niniejszego statutu stosuje się odpowiednio.. 

§ 39 
1. Zarząd wojewódzki, z zastrzeżeniem § 23 ust. 2 niniejszego statutu, określa liczbę członków prezydium oraz wybiera jego skład, w tym prezesa, wiceprezesów, sekretarza i skarbnika .. 

2. Zarząd wojewódzki może powoływać komisje problemowe lub zespoły zadaniowe jako organy doradcze.. 

§ 40 
Do kompetencji zarządu wojewódzkiego należy:. 

1) realizowanie uchwał zjazdu wojewódzkiego i naczelnych władz Związku,. 

2) rozpatrywanie wniosków mających na celu podniesienie stanu ochrony przeciwpożarowej w województwie,. 

3) uchwalanie planów działania i budżetu oddziału wojewódzkiego oraz zatwierdzanie sprawozdań z ich wykonania,. 

4) podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez prezydium zarządu wojewódzkiego,. 

5) zawieszanie uchwał zjazdów powiatowych sprzecznych ze statutem lub uchwałami naczelnych władz Związku,. 

6) ustalanie liczby delegatów na zjazd wojewódzki,. 

7) wybieranie i odwoływanie swoich przedstawicieli wchodzących w skład Zarządu Głównego,. 

8) podejmowanie inicjatyw dotyczących zmian statutu Związku,. 

9) podejmowanie innych czynności w zakresie działania zarządu wojewódzkiego.. 

§ 41 
Do prezydium zarządu wojewódzkiego należy:. 

1) kierowanie bieżącą pracą oddziału wojewódzkiego oraz wykonywanie uchwał władz naczelnych i zarządu wojewódzkiego,. 

2) nadzorowanie i koordynowanie działalności zarządów powiatowych Związku,. 

3) opracowywanie projektów planów działalności i budżetu oddziału wojewódzkiego oraz przedstawianie sprawozdań z ich wykonania,. 

4) nadawanie sztandarów oddziałom powiatowym, gminnym Związku i OSP należącym do Związku,. 

5) uchylanie uchwał zarządów powiatowych sprzecznych ze statutem lub uchwałami zwierzchnich władz Związku,. 

6) rozstrzyganie odwołań od uchwał zarządów powiatowych,. 

7) inicjowanie i prowadzenie innych działań wynikających z postanowień statutu,. 

8) przyznawanie i nadawanie odznak i wyróżnień w ramach uprawnień przyznanych przez Prezydium Zarządu Głównego.. 

§ 42 
1. Posiedzenia zarządu wojewódzkiego i prezydium zwołuje prezes według potrzeb, nie rzadziej jednak niż 2 razy w roku dla zarządu i 1 raz w kwartale dla prezydium.. 

2. Pracami zarządu wojewódzkiego i prezydium kieruje prezes. Szczegółową organizację i tryb ich pracy określa regulamin uchwalony przez Prezydium Zarządu Głównego.. 

§ 43 
1. Prezes zarządu reprezentuje oddział wojewódzki i zarządza jego majątkiem.. 

2. Prezes podejmuje decyzje w zakresie zwykłego zarządu. Prezydium zarządu wojewódzkiego może upoważnić prezesa do podejmowania decyzji w zakresie przekraczającym zwykły zarząd do określonej wysokości zaciąganych jednorazowo zobowiązań.. 

3. W sprawach określonych w ust. 1 i 2 prezes może udzielać pełnomocnictw. Wojewódzka komisja rewizyjna. 

§ 44 
1. Wojewódzka komisja rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej oddziału wojewódzkiego.. 

2. Członkowie wojewódzkiej komisji rewizyjnej wybierają ze swego grona przewodniczącego, . wiceprzewodniczącego i sekretarza.. 

3. Postanowienia § 28 ust. 3 oraz § 30 niniejszego statutu stosuje się odpowiednio.. 

§ 45 
Do kompetencji wojewódzkiej komisji rewizyjnej należy:. 

1) kontrolowanie całokształtu działalności oddziału wojewódzkiego, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej, nie rzadziej niż jeden raz w roku,. 

2) składanie zjazdowi wojewódzkiemu sprawozdań z działalności oddziału wojewódzkiego oraz wniosków w sprawie absolutorium dla zarządu wojewódzkiego,. 

3) przedstawianie zarządowi wojewódzkiemu uwag i wniosków dotyczących działalności oddziału,. 

4) współdziałanie z powiatowymi komisjami rewizyjnymi i koordynowanie ich działalności. Wojewódzki sąd honorowy. 

§ 46 
1. Członkowie wojewódzkiego sądu honorowego wybierają ze swego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.. 

2. W skład wojewódzkiego sądu honorowego nie mogą wchodzić członkowie zarządu wojewódzkiego i wojewódzkiej komisji rewizyjnej.. 

§ 47 
1. Do kompetencji wojewódzkiego sądu honorowego należy rozpatrywanie i rozstrzyganie w pierwszej instancji spraw członków władz powiatowych i gminnych dotyczących naruszania zasad statutowych i programowych Związku, przyjmowania postaw godzących w dobre imię Związku lub postępowanie niezgodne z zasadami koleżeństwa i solidarności organizacyjnej.. 

2. Postanowienia § 31 ust.3, § 33 stosuje się odpowiednio.. 

B.Oddział powiatowy. 
Zjazd powiatowy. 
§ 48 
1. Zjazd powiatowy jest najwyższą władzą oddziału powiatowego.. 

2. W zjeździe powiatowym uczestniczą:. 

1) z głosem decydującym – delegaci wybrani na zjazdach gminnych,. 

2) z głosem doradczym – członkowie wspierający, członkowie ustępujących władz powiatowych i osoby zaproszone.. 

§ 49 
Do kompetencji zjazdu powiatowego należy:. 

1) rozpatrywanie sprawozdań z działalności zarządu powiatowego i powiatowej komisji rewizyjnej oraz udzielanie absolutorium ustępującemu zarządowi powiatowemu na wniosek powiatowej komisji rewizyjnej,. 

2) uchwalanie programów działania oddziału powiatowego,. 

3) zatwierdzanie składu zarządu powiatowego,. 

4) określenie liczby członków powiatowej komisji rewizyjnej oraz jej wybór,. 

5) wybór delegatów na zjazd wojewódzki w liczbie określonej uchwałą zarządu wojewódzkiego,. 

6) rozstrzyganie w sprawach uchwał zjazdów gminnych zawieszonych przez zarząd powiatowy,. 

7) podejmowanie uchwał w innych sprawach przedstawionych przez zarząd powiatowy i powiatową komisję rewizyjną.. 

§ 50 
1. Zjazd powiatowy może być zwyczajny lub nadzwyczajny.. 

2. Zwyczajny zjazd powiatowy jest zwoływany przez zarząd powiatowy raz na 5 lat.. 

3. Nadzwyczajny zjazd powiatowy zwołuje zarząd powiatowy:. 

1) z własnej inicjatywy,. 

2) na żądanie powiatowej komisji rewizyjnej,. 

3) na pisemny wniosek 1/3 ogólnej liczby zarządów gminnych,. 

4) na żądanie zarządu wojewódzkiego.. 

4. Postanowienia § 21 ust. 4 – 6 stosuje się odpowiednio.. 

Zarząd powiatowy i prezydium. 

§ 51 
1.Zarząd powiatowy jest władzą zarządzająco – wykonawczą oddziału powiatowego.. 

2.Zarząd powiatowy składa się z przedstawicieli zarządów gminnych w liczbie określonej uchwałą zarządu powiatowego na wniosek jego prezydium. Postanowienie § 22 ust. 3 – 5 stosuje się odpowiednio.. 

§ 52 
1. Zarząd powiatowy, z zastrzeżeniem § 23 ust. 2 niniejszego statutu, określa liczbę członków prezydium oraz wybiera jego skład, w tym prezesa, wiceprezesów sekretarza i skarbnika.. 

2. Zarząd może powoływać komisje problemowe i zespoły zadaniowe jako organy doradcze.. 

§ 53 
Do kompetencji zarządu powiatowego należy wykonywanie zadań Związku na terenie powiatu, w szczególności:. 

1) wykonywanie uchwał zjazdu powiatowego i naczelnych władz Związku,. 

2) rozpatrywanie wniosków mających na celu podniesienie stanu ochrony przeciwpożarowej w powiecie,. 

3) uchwalanie planów działalności i budżetu oddziału powiatowego oraz zatwierdzanie sprawozdań z ich wykonania,. 

4) podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez prezydium zarządu powiatowego,. 

5) zawieszanie uchwał zjazdów gminnych, sprzecznych ze statutem lub uchwałami naczelnych władz Związku,. 

6) ustalanie liczby delegatów na zjazd powiatowy,. 

7) wybieranie i odwoływanie swoich przedstawicieli wchodzących w skład zarządu wojewódzkiego,. 

8) podejmowanie inicjatyw w zakresie zmian statutu,. 

9) podejmowanie innych czynności w zakresie działania zarządu.. 

§ 54 
Do kompetencji prezydium zarządu powiatowego należy: 

1) kierowanie bieżącą pracą oddziału powiatowego, wykonywanie uchwał zarządu powiatowego oraz naczelnych i wojewódzkich władz Związku, 

2) nadzorowanie i koordynowanie działalności zarządów gminnych, 

3) opracowywanie projektów planów działalności i budżetu oddziału powiatowego oraz przedstawianie sprawozdań z ich wykonania, 

4) uchylanie uchwał zarządów gminnych sprzecznych ze statutem lub uchwałami zwierzchnich władz Związku, 

5) rozstrzyganie odwołań od uchwał zarządów gminnych, 

6) inicjowanie i prowadzenie innych działań wynikających z postanowień statutu, 

7) przyznawanie i nadawanie odznak oraz wyróżnień w ramach uprawnień przyznanych przez Prezydium Zarządu Głównego. 

§ 55 
Postanowienia § 42 niniejszego statutu stosuje się odpowiednio. 

§ 56 
1. Prezes zarządu reprezentuje oddział powiatowy i zarządza jego majątkiem. 

2. Prezes zarządu podejmuje decyzje w zakresie zwykłego zarządu. Prezydium zarządu powiatowego może upoważnić prezesa do podejmowania decyzji w zakresie przekraczającym zwykły zarząd do określonej wysokości zaciąganych jednorazowo zobowiązań. 

3. W sprawach określonych w ust. 1 i 2 prezes może udzielać pełnomocnictw. 

Powiatowa komisja rewizyjna 

§ 57 
1. Powiatowa komisja rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej oddziału powiatowego. 

2. Członkowie powiatowej komisji rewizyjnej wybierają ze swego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza. 

3. Postanowienia § 28 ust. 3 oraz § 30 niniejszego statutu stosuje się odpowiednio. 

§ 58 
Do kompetencji powiatowej komisji rewizyjnej należy: 

1) kontrolowanie całokształtu działalności oddziału powiatowego ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej Związku, nie rzadziej niż jeden raz w roku

2) składanie zjazdowi powiatowemu sprawozdań z działalności zarządu oraz wniosków w sprawie absolutorium dla ustępującego zarządu powiatowego, 

3) przedstawianie zarządowi powiatowemu uwag i wniosków dotyczących działalności oddziału, 

4) współdziałanie z gminnymi komisjami rewizyjnymi oraz koordynowanie ich działalności. 

C.Oddział gminny

Zjazd gminny § 59 
1. Zjazd gminny jest najwyższą władzą oddziału gminnego. 

2. W zjeździe gminnym uczestniczą: 

1) z głosem decydującym – przedstawiciele członków zwyczajnych, 

2) z głosem doradczym – członkowie wspierający Związku oraz członkowie ustępujących władz gminnych i osoby zaproszone. 

§ 60 
Do kompetencji zjazdu gminnego należy: 

1) rozpatrywanie sprawozdań z działalności zarządu gminnego i gminnej komisji rewizyjnej oraz udzielanie absolutorium ustępującemu zarządowi gminnemu na wniosek gminnej komisji rewizyjnej, 

2) uchwalanie programów działania oddziału gminnego, 

3) zatwierdzanie składu zarządu gminnego, 

4) określenie liczby członków gminnej komisji rewizyjnej oraz jej wybór, 

5) wybór delegatów na zjazd powiatowy w liczbie określonej uchwałą zarządu powiatowego, 

6) podejmowanie innych uchwał w sprawach przedstawionych przez zarząd gminny, gminną komisję rewizyjną i przedstawicieli członków zwyczajnych, 

§ 61 
1. Zjazd może być zwyczajny lub nadzwyczajny. 

2. Zwyczajny zjazd gminny jest zwoływany przez zarząd gminny raz na 5 lat. 

3. Nadzwyczajny zjazd gminny zwołuje zarząd gminny: 

1) z własnej inicjatywy, 

2) na żądanie gminnej komisji rewizyjnej, 

3) na wniosek 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych, 

4) na żądanie zarządu powiatowego. 

4. Postanowienia § 21 ust. 4 – 6 niniejszego statutu stosuje się odpowiednio. 

Zarząd gminny i prezydium 

§ 62 
1. Zarząd gminny jest władzą zarządzająco – wykonawczą oddziału gminnego. 

2. W skład zarządu gminnego wchodzą przedstawiciele wszystkich członków zwyczajnych z terenu gminy w liczbie określonej uchwałą zarządu gminnego, jednak nie mniej niż 7 osób. Postanowienia § 22 ust. 3 – 5 stosuje się odpowiednio. 

§ 63 
1. Zarząd gminny, z zastrzeżeniem § 23 ust. 2 niniejszego statutu, określa liczbę członków prezydium oraz wybiera jego skład, w tym prezesa, wiceprezesów, sekretarza, skarbnika i komendanta gminnego. 

2. Zarząd może powoływać komisje problemowe oraz zespoły zadaniowe jako organy doradcze. 

§ 64 
1. Do kompetencji zarządu gminnego należy: 

1) wykonywanie uchwał zjazdu gminnego oraz zwierzchnich władz Związku, 

2) rozpatrywanie wniosków mających na celu podniesienie stanu ochrony przeciwpożarowej w gminie, 

3) uchwalanie planów działalności i budżetu oddziału gminnego oraz zatwierdzanie sprawozdań z ich wykonania, 

4) ustalanie wysokości składki członkowskiej i sposobu jej podziału, 

5) organizowanie i wspieranie OSP, 

6) ustalanie liczby przedstawicieli OSP na zjazd gminny, 

7) wybieranie i odwoływanie swoich przedstawicieli wchodzących w skład Zarządu Powiatowego. 

2. Do kompetencji prezydium zarządu gminnego należy: 

1) kierowanie bieżącą pracą oddziału gminnego oraz wykonywanie uchwał zarządu gminnego oraz naczelnych, powiatowych i wojewódzkich władz związku, 

2) nadzorowanie i koordynowanie działalności OSP, 

3) opracowywanie projektów planów działalności i budżetu oddziału gminnego oraz przedstawianie sprawozdań z ich wykonania, 

4) inicjowanie i prowadzenie innych działań wynikających z postanowień statutu, 

5) przyznawanie i nadawanie odznak oraz wyróżnień w ramach uprawnień przyznanych przez Prezydium Zarządu Głównego. 

§ 65 
Postanowienia § 42 niniejszego statutu stosuje się odpowiednio. 

§ 66 
1. Prezes reprezentuje oddział gminny i zarządza jego majątkiem. 

2. Prezes podejmuje decyzje w zakresie zwykłego zarządu. Prezydium zarządu, a w przypadku jego braku zarząd gminny może upoważnić prezesa do podejmowania decyzji w zakresie przekraczającym zwykły zarząd do określonej wysokości zaciąganych jednorazowo zobowiązań. 

3. W sprawach określonych w ust. 1 i 2 prezes może udzielać pełnomocnictw. 

Gminna komisja rewizyjna 

§ 67 
1.Gminna komisja rewizyjna jest organem kontrolnym oddziału gminnego. 

2.Członkowie gminnej komisji rewizyjnej wybierają ze swego grona przewodniczącego i wiceprzewodniczącego. 

3.Postanowienia § 28 ust. 3 i § 30 niniejszego statutu stosuje się odpowiednio. 

§ 68 
Do kompetencji gminnej komisji rewizyjnej należy: 

1) kontrolowanie całokształtu działalności oddziału gminnego, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej, nie rzadziej niż raz w roku, 

2) kontrolowanie opłacania składek członkowskich, 

3) składanie zjazdowi gminnemu sprawozdań z działalności oraz wniosków w sprawie absolutorium dla zarządu gminnego, 

4) przedstawianie zarządowi gminnemu uwag i wniosków dotyczących działalności oddziału. 

ROZDZIAŁ VI

Mienie Związku i jego oddziałów.

§ 69 
Mienie Związku i oddziałów posiadających osobowość prawną powstaje z następujących źródeł: 

1) składek członkowskich, 

2) dotacji, darowizn, spadków, zapisów, 

3) dochodów z własnej działalności gospodarczej, 

4) dochodów z majątku Związku, 

5) dywidendy należnej Związkowi z tytułu uczestnictwa w spółkach kapitałowych, 

6) środków przekazanych przez instytucje ubezpieczeniowe, 7) ofiarności publicznej. 

§ 70 
1.Fundusze i dochody z działalności gospodarczej Związku oraz oddziałów posiadających osobowość prawną mogą być użyte wyłącznie do realizacji celów statutowych. 

2.Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Związku, oddziałów i innych jednostek organizacyjnych ustala Zarząd Główny. 

ROZDZIAŁ VII

Zmiany statutu i rozwiązanie Związku.

§ 71 
1.Uchwały w sprawach: 

1) zmiany statutu, 

2) połączenia z innym stowarzyszeniem, 

3) rozwiązania Związku podejmuje Zjazd Krajowy większością 2/3 głosy w obecności co najmniej 1 ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania. 

2.Wnioski w sprawach określonych w ust. 1 pkt. 1 – 2 są składane przez Zarząd Główny lub co najmniej 1 ogólnej liczby oddziałów wojewódzkich Związku, 

3.Wnioski określone w ust. 1 pkt. 3 składa co najmniej 1 ochotniczych straży pożarnych zrzeszonych w Związku. 

§ 72 
1.Zawiadomienie delegatów o terminie Zjazdu Krajowego, na którym ma być rozpatrywany wniosek w sprawie rozwiązania Związku wraz z porządkiem obrad powinno być doręczone co najmniej na 3 miesiące przed odbyciem zjazdu. 

2.W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu Związku Zjazd Krajowy wyznacza komisję likwidacyjną w składzie 3-5 osób. 

3.Pozostały po rozwiązaniu majątek Związku może być przekazany na rzecz ochotniczych straży pożarnych zrzeszonych w Związku. 

ROZDZIAŁ VIII

Postanowienia końcowe

§ 73 
Delegaci wybierani na zjazdach poszczególnych oddziałów Związku zachowują swoje mandaty przez okres trwania kadencji władz Związku. Przepis § 17 ust. 2 niniejszego statutu stosuje się odpowiednio.

Zwracamy się do Państwa z prośbą o przekazanie 1% swojego podatku na naszą jednostkę. Bardzo ważne jest, aby w rubryce “Cel szczegółowy” wpisać “OSP WOLICA”.

KRS: 0000 215 720
Cel szczegółowy: OSP WOLICA

 

OSP Wolica